Πρέβεζα - 4ο Διεθνές Συνέδριο

Υποβολή Περιλήψεων / Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι για παρουσίαση εργασιών στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις περιλήψεις των εργασιών τους στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής θεματολογίας του Συνεδρίου μέχρι 30 Απριλίου 2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση acc@teiep.gr .
Οι περιλήψεις θα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με το έντυπο υποβολής της περίληψης.
Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τίτλο εργασίας

  2. Ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση

  3. Κείμενο minimum 800 λέξεων στο οποίο θα περιγράφονται με σαφήνεια το αντικείμενο της εισήγησης, η μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος και ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα συμπεράσματα.

Οι συγγραφείς των οποίων οι περιλήψεις θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ειδοποιηθούν έως την 15η Μαΐου 2011 προκειμένου να υποβάλουν το πλήρες κείμενο των εισηγήσεών τους (maximum 5.000 λέξεις) με τελική προθεσμία την 3η Ιουνίου 2011 σύμφωνα με το υπόδειγμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση acc@teiep.gr.
Οι συγγραφείς των οποίων το πλήρες κείμενο της εργασίας θα επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή για παρουσίαση στο Συνέδριο, θα ειδοποιηθούν έως την 30η Ιουνίου 2011 προκειμένου να υποβάλλουν το έντυπο συμμετοχής στο Συνέδριο έως την 15η Ιουλίου 2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση acc@teiep.gr.
Οι προθεσμίες θα τηρηθούν αυστηρά και μόνο οι εργασίες οι οποίες θα εγκριθούν στην τελική τους μορφή από την Επιστημονική Επιτροπή θα δημοσιευθούν στον τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου.Γλώσσες του Συνεδρίου:
Ελληνικά και Αγγλικά

 
 
Πρέβεζα 13 & 14 Οκτωβρίου 2011 - 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο